قفسه مقوا 50× 70

برای چیدمان بهتر مقوا و جلوگیری از خراب شدن مقوا