کباب پز

باربی کیو در ابعاد

50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , سانت

و پلوپزدار